TDS Deduction in Google Adsense?


(Mohd Kashif) #1

kya Google AdSense mein bhi Hamara TDS Katta hai Agar Katta Hai To TDS return Lene Ki Kya prakriya Hai


(Kunwar Sahil Dadwal) #2

Mere hissab se nhi katata